കൃതി ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ്

'കൃതി ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ്' എന്നതിന്റെ ചുരുക്കത്തിൽ, നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ മറ്റൊരു ഭക്ഷണ സ്ഥലമാണ്. ഉത്സുകർ നിങ്ങളുടെ രുചിയുടെ അർത്ഥത്തെ മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്തും, പക്ഷേ 'ഫുഡ് ഫോർ തോട്ട്' മതിയായ രീതിയിൽ നൽകാൻ പോകുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലേറ്റ് വരും എന്നതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിന്റെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശാലമായ വൈവിധ്യം അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ പരിണമിച്ചുവെങ്കിലും ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിണമിച്ചുവരുന്നുവെന്നും ഒരു വൈഷാത്യത്തിൽ ഭക്ഷണത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നും അറിയാൻ പോകുന്നു, 'ഫുഡ്' എന്നത് സാഹിത്യ-അറിവ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ വിഷയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എല്ലാവരുടെയും അർത്ഥവും ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളും ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് 'കൃതി'. നന്നായി, പുഡ്ഡിങ്ങിന്റെ ഭക്ഷണമെന്നത് ഭക്ഷണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്.

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!