ക്ന്തിസി ഇന്റർനാഷണൽ ഫെയർ ഫെയർ 2018

നീ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയർ 2019 ധാരാളം സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ഒരു വിപ്ലവകരമായ സംഭവമായി ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇറങ്ങുക. ആകർഷകമായ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സ്റ്റാളുകൾ ആകർഷണീയമായ നിരക്കിൽ വിലനിലവാരം നൽകുന്നു, സർക്കാർ, സ്ഥാപനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർ തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ നടത്തും. പൊതുജന പ്രചരണങ്ങൾ വഴി വിന്യസിക്കപ്പെടും [...]