ഗാലറി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗാലറി ഇല്ലാതാക്കി.